Ruch Fair Trade wspiera etyczne finanse

Ruch Fair Trade wspiera etyczne finanse

Brief.pl / CSR

Rusza projekt PRICE, czyli Promoting Responsible Investment and Commerce in Europe, który ma eliminować negatywne procesy oraz wyszukiwać obszary, w których Ruch Fair Trade i Etyczne Finanse mogą się wzajemnie wspierać.

-

Rusza projekt PRICE, czyli Promoting Responsible Investment and Commerce in Europe, który ma eliminować negatywne procesy oraz wyszukiwać obszary, w których Ruch Fair Trade i Etyczne Finanse mogą się wzajemnie wspierać.

PRICE jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, skupiającym pracę dziesięciu organizacji z Europy, w tym Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Jego celem jest budowa świadomości publicznej i promowanie dobrych praktyk w celu uzyskania większego wsparcia finansowego dla działań przeciwko ubóstwu i bardziej zrównoważonych stosunków gospodarczych między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi w zakresie inwestycji i handlu. Jednym z celów współpracy jest stworzenie efektu synergii między organizacjami sprawiedliwego handlu i etycznymi instytucjami finansowymi.

Jego twórcy twierdzą, iż w czasie obecnego kryzysu finansowego UE, dostęp małych firm do rynków oraz kredytów jest coraz trudniejszy, a w obecnym systemie handlu międzynarodowego i międzynarodowych inwestycji, trudno jest znaleźć wiążące zasady etycznego postępowania. Jednocześnie zauważają, iż obserwowane działania biznesowe, nieuwzględniające zasad etycznych, są często przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych, głównie  w krajach rozwijających się.

Zaplanowany na 30 miesięcy projekt jest podzielony na trzy fazy:

- Badania oferty etycznych finansów i działań sprawiedliwego handlu realizowane w celu identyfikacji słabości i atutów instytucji.

- Szkolenia i seminaria w 9 krajach europejskich, w tym w Polsce, propagujące dobre praktyki i możliwe do wdrożenia mechanizmy.

- Projekt będzie wspierany działaniami w mediach europejskich, mającymi na celu zwiększenie świadomości  zagadnienia wśród potencjalnych nowych podmiotów.

Szczegółowe cele projektu to:

- Zwiększenie świadomości prywatnych i publicznych inwestorów i konsumentów o wpływie nieodpowiedzialnych praktyk biznesowych  na rozwój krajów ubogiego południa.

- Promowanie metodologii szkoleniowej "Train the Trainer" w celu uzyskania efektu mnożnikowego w działaniach polegających na budowaniu świadomości i promowaniu dobrych praktyk.

- Budowanie synergii między Ruchem Sprawiedliwego Handlu i podmiotami oferującymi etyczne instrumenty finansowe w Unii Europejskiej, w celu zapewnienia publicznym i prywatnym inwestorom narzędzi do inwestycji w projekty Fair Trade.

W pierwszej fazie, trwającej do stycznia 2014 roku, zaplanowane są dwa badania. Pierwsze zrealizowane zostanie w organizacjach Sprawiedliwego Handlu oraz instytucjach oferujących etyczne produkty finansowe. Drugie dotyczyć będzie gwarancji publicznych oraz agencji kredytowych. Stosowane tam instrumenty finansowe będą analizowane przez PRICE od kątem ich wpływu na zrównoważony rozwój społeczeństw i środowiska naturalnego w krajach ubogiego Południa.

Planowane jest także wydanie publikacji nt:

- Wprowadzenia do etycznego finansowanie i odpowiedzialnych inwestycji.

- Etycznych finansów i wzajemnych relacje z FairTrade - istniejące synergie i narzędzia do współpracy i mobilizacji zasobów krajów rozwiniętych i rozwijających się.

- Odpowiedzialnych inwestycji w odnawialne uprawy energetyczne w krajach rozwijających się.

- Odpowiedzialnych inwestycji w leśnictwie i produkty z drewna.

:: ::

Organizacje biorące udział w projekcie PRICE:

- Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE) - Hiszpania,

- Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES) - Włochy,

- Equação,Cooperativa de Comércio Justo, CRL - Portugalia,

- Fair Trade Hellas - Grecja

- Fondazione Culturale Responsabilità Etica (FCRE) - Włochy

- IDEAS Factory Association - Bułgaria,

- Koperattiva Kummerc Gust - Malta,

- World Fair Trade Association - Belgia,

- Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu - Polska.

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.